اتوماسيون اداري فرزين

گروه مهندسي آي كن

جهاد دانشگاهي مشهد
                            
Version 9.3
كد شناسائي
كد عبوراتصال به سامانه حضور و غیاب و کنترل تردد سازمان
( قابل دسترس از شبکه داخلی سازمان )